Το Ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα και Ασκληπιού, όπως ονομαζόταν το μεγάλο θεραπευτήριο της Επιδαύρου κατά την αρχαιότητα, είναι γνωστό ότι ήταν εφοδιασμένο με ένα ευρύτατο σύστημα ύδρευσης με υδραγωγεία, φρέατα, δεξαμενές και κρήνες διαφόρων εποχών. Αναφορές στις κατασκευές αυτές, παλαιότερες και νεότερες, έχουν τεκμηριώσει τα μέχρι τώρα γνωστά τμήματα αυτού του συστήματος, χωρίς όμως να συνιστούν μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα του.

 Η παρούσα συμβολή προσθέτει σημαντικά νέα στοιχεία για τα ήδη γνωστά τμήματα των υδραυλικών αυτών κατασκευών, αλλά και μεγάλα, άγνωστα μέχρι σήμερα στη σχετική βιβλιογραφία, νέα τμήματα του συστήματος. Η εικόνα που προκύπτει είναι κατά πολύ πλουσιότερη από την ήδη γνωστή, αφήνει όμως ακόμη πολλά κενά προς διερεύνηση στο πεδίο, μετά την οποία θα μπορέσει η έρευνα να αναγνωρίσει στο σύνολό τους τα τεχνικά αυτά έργα, τη δομή, τη λειτουργία και τη χρονολογία τους, καθώς και τον ενδεχόμενο συσχετισμό τους.