Πόροι της Εταιρείας:

α) Το κεφάλαιό της που αποτελείται από τις εισφορές των εταίρων – μελών της, στο ποσόν των διακοσίων (200) ευρώ  ο καθένας, δηλαδή συνολικά 2.000 ευρώ

β) Οι ετήσιες συνδρομές των εταίρων-μελών, που ορίζονται στο ποσόν των εκατό  (100) ευρώ ετησίως, που θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση των εταίρων μελών, που θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

γ) Οι κρατικές επιχορηγήσεις.

δ) Οι επιχορηγήσεις από ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς και θεσμικούς φορείς.

ε) Η συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Ταμείων σε προγράμματα ή έργα που ήθελε αναλάβει η Εταιρεία.

στ) Τα έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, έκδοση – διάθεση εντύπων, οπτικοακουστικού υλικού, κλπ.

ζ) Οι δωρεές, χορηγίες και κληροδοτήματα προς  την Εταιρεία.

η)  Οι κάθε είδους εισπράξεις από τη δραστηριότητα της Εταιρείας  και η εκμετάλλευση της περιουσίας της.