ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ»

ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται αστική, μη κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία <<ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ>>, που βασίζεται στην εθελοντική εργασία και προσφορά των μελών της και ιδίως των Φίλων-Εθελοντών της, καθώς και στη συνεργασία άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΗΜΑ-ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.

Ως σήμα και λογότυπο ορίζεται η παράλληλη απεικόνιση του εμπροσθότυπου (με παράσταση κεφαλής Ασκληπιού) και του οπισθοτύπου (με παράσταση της συζύγου του Ηπιόνης, συνδυασμό Ε και Π αριστερά της και σικύα δεξιά της) αρχαίου νομίσματος της Επιδαύρου με την επωνυμία της Εταιρείας  και το έτος της ίδρυσής της κάτω από το νόμισμα. Η σφραγίδα της Εταιρείας θα φέρει το σήμα- λογότυπο  της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Γραφείο 3 του δημοτικού κτιρίου (παλαιού Δημαρχείου του Καποδιστριακού Δήμου) επί της Κεντρικής Πλατείας της Αρχαίας Επιδαύρου Αργολίδας, Τ.Κ. 21059.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη και υφίσταται όσο μπορεί να εκπληρώσει τους σκοπούς της και  διαθέτει  τους απαραίτητους πόρους  και λοιπά μέσα γι΄ αυτούς τους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ  5.  ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Τα εξαιρετικά αποτελέσματα των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών ανάδειξης που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Επιδαύρου, η καλή διατήρηση των ερειπίων της αρχαίας πόλης και του θεάτρου της, καθώς και η παγκόσμια ακτινοβολία του αρχαίου θεραπευτηρίου της (ιερό του Ασκληπιού και του Απόλλωνος Μαλεάτα) και του μοναδικού θεάτρου του – ενταγμένων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco –, όπως και του συνόλου των μνημείων της περιοχής, επιβάλλουν το καθήκον για την περαιτέρω φροντίδα και ανάδειξή τους.

Η Εταιρεία  <<ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ>>  ιδρύεται για να συμβάλει στην αρχαιολογική και ιστορική έρευνα, καθώς και στη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Επιδαύρου (αρχαία, βυζαντινά και νεώτερα μνημεία της περιοχής του Δήμου Επιδαύρου), σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα,  η Εταιρεία  έχει ως σκοπούς:

 1. Την υποβοήθηση και υποστήριξη των έργων καταγραφής, τεκμηρίωσης, μελέτης, συντήρησης και ανάδειξης των μνημείων Επιδαύρου, καθώς και των πάσης φύσεως σχετικών αρχαιολογικών εργασιών.
 2. Τη συμβολή στην προστασία και ανάδειξη των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων της ευρύτερης περιοχής της Επιδαύρου καθώς και του φυσικού περιβάλλοντός τους, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.
 3. Την προώθηση της συντήρησης, στερέωσης, αποκατάστασης και αναστήλωσης των μνημείων.
 4. Τη μέριμνα για την μελέτη, προστασία, αναστήλωση και ανάδειξη των μνημείων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
 5. Την υποβοήθηση της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, καθώς και τη διάδοση των αξιών της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Επιδαύρου.
 6. Την προώθηση των σκοπών του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίων Ασκληπιείων και την αποκλειστική διαχείριση των κονδυλίων που εξασφαλίζει για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.
 7. Την εκπαίδευση ειδικών επιστημόνων και ειδικευμένου προσωπικού για ανασκαφές, αναστηλώσεις και συντήρηση αρχαίων μνημείων.
 8. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την έρευνα, την προστασία, την αναστήλωση, την ανάδειξη και τη διαχείριση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων.
 9. Την παρουσίαση και προβολή στο ευρύ κοινό των στοιχείων που αφορούν στην έρευνα, στην προστασία, στην αναστήλωση, στην ανάδειξη και στη διαχείριση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων της ευρύτερης περιοχής της Επιδαύρου.
 10. Την παραγωγή επιστημονικών και εκλαϊκευτικών εκδόσεων καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με τα μνημεία.

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ.

Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών:

Η προώθηση των σκοπών της Εταιρείας θα γίνεται με

 • την συγκέντρωση χρηματικών πόρων,
 • την επιστημονική ή άλλη προσωπική συνδρομή των μελών του,
 • την παραγωγή ενημερωτικών και άλλων εκδόσεων, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή,
 • την προβολή των μνημείων και των αναγκών προστασίας τους,
 • την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας,
 • τη διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκθέσεων, κ.λπ.
 • τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τους ανεξάρτητους οργανισμούς, ιδρύματα και σωματεία, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την έρευνα και ανάδειξη των μνημείων της περιοχής της Επιδαύρου.
 • τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των φορέων και των προσώπων, που δραστηριοποιούνται σε συναφή πεδία.
 • τη δημιουργία και διαχείριση ψηφιοποιημένου υλικού που αφορά στα μνημεία και στους αρχαιολογικούς χώρους της Επιδαύρου

Με απόφαση των μελών-εταίρων  είναι δυνατόν να ορίζονται και άλλες μορφές δράσης για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η επικοινωνία της Εταιρείας με τα μέλη της, τους Φίλους-Εθελοντές της  και κάθε ενδιαφερόμενο, θα γίνεται εκτός από τους συνήθεις τρόπους και μέσω του διαδικτύου, στη διεύθυνση www.asclepiades.gr με τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας της, αλλά και με κάθε πρόσφορο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με ανοιχτή ηλεκτρονική επικοινωνία με τους πολίτες και ηλεκτρονική συμμετοχή για διατύπωση γνώμης σε  θέματα που αφορούν στους σκοπούς της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

Η Εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται ή να εγγράφεται μέλος σε άλλες ενώσεις, συνδέσμους, ομοσπονδίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και ιδίως με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, με το οποίο έχει ιδιαίτερα συγγενείς σκοπούς.

Η Εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει ή να συμβάλει στη δημιουργία άλλων μη κυβερνητικών φορέων (μη κερδοσκοπική εταιρεία, σωματείο, ίδρυμα, μη κυβερνητική οργάνωση, κ.λπ.) εφόσον, με την ίδρυσή τους ή με τη συμμετοχή της σε αυτούς, εξυπηρετούνται οι ευρύτεροι στόχοι της.

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η Εταιρεία λειτουργεί με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διέπεται μόνο από τις διατάξεις του Καταστατικού της και της κείμενης Νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Πόροι της Εταιρείας είναι:

α) Το κεφάλαιό της που αποτελείται από τις εισφορές των εταίρων – μελών της, στο ποσόν των διακοσίων (200) ευρώ  ο καθένας, δηλαδή συνολικά 2.000 ευρώ

β) Οι ετήσιες συνδρομές των εταίρων-μελών, που ορίζονται στο ποσόν των εκατό  (100) ευρώ ετησίως, που θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση των εταίρων μελών, που θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

γ) Οι κρατικές επιχορηγήσεις.

δ) Οι επιχορηγήσεις από ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς και θεσμικούς φορείς.

ε) Η συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Ταμείων σε προγράμματα ή έργα που ήθελε αναλάβει η Εταιρεία.

στ) Τα έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, έκδοση – διάθεση εντύπων, οπτικοακουστικού υλικού, κλπ.

ζ) Οι δωρεές, χορηγίες και κληροδοτήματα προς  την Εταιρεία.

η) Οι κάθε είδους εισπράξεις από τη δραστηριότητα της Εταιρείας  και η εκμετάλλευση της περιουσίας της.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΤΑΙΡΟΙ-ΜΕΛΗ.

Η Εταιρεία αποτελεί από τούς εξής εταίρους-μέλη:

 1. Ζηρίνης Ιωάννης
 2. Καζολιάς Ευάγγελος
 3. Κουρουπός Γεώργιος
 4. Λαμπρινουδάκης Βασίλειος
 5. Λαμπρινουδάκης Κωνσταντίνος
 6. Μενδώνη Στυλιανή
 7. Μίχα Μαρία
 8. Μπένος Σταύρος
 9. Σοφικίτου Μαρία
 10. Τσίμας Παύλος
 11. Χατζηνικολάου Ελισάβετ-Μπέττυ

ΑΡΘΡΟ 12. ΦΙΛΟΙ – ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ και ΜΕΛΗ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Α. ΦΙΛΟΙ – ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Φίλοι – Εθελοντές της Εταιρείας γίνονται με απόφαση των εταίρων – μελών της, μετά από σχετική έγγραφη αίτηση, την οποία μπορεί να υποβάλουν και μέσω τηλομοιοτύπου ή διαδικτύου, όσοι πολίτες επιθυμούν να συνδράμουν με κάθε  πρόσφορο τρόπο, και ανάλογα με τον τομέα εξειδίκευσης τους, είτε ατομικά είτε μέσω επιτροπών, στην υλοποίηση των σκοπών της, δηλαδή, με προσφορά εθελοντικής εργασίας, σε τομείς γενικής ή εξειδικευμένης γνώσης, με δραστηριοποίηση στο επίπεδο δημοσίων σχέσεων, με οικονομική ενίσχυση κ.λ.π.

Οι Φίλοι – Εθελοντές δε συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, αλλά συμμετέχουν ενεργά στην ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας με τους προαναφερόμενους τρόπους.

Β. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση των μελών της Εταιρείας, πρόσωπα που συνέβαλαν με εξαιρετικό τρόπο  στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, και Οργανώσεις, μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εκπρόσωποι  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Γ. ΜΕΛΗ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Η Εταιρεία μπορεί να απονέμει την διάκριση του «μέλους-ευεργέτη» σε πρόσωπα φυσικά και νομικά, που την ενίσχυσαν  και συνέβαλαν στην επίτευξη του σκοπού της με εξαιρετικό τρόπο. Η τιμητική αυτή διάκριση δηλ. μπορεί να απονεμηθεί και σε Οργανώσεις, Εταιρείες, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ.

Ο αριθμός των εταίρων-μελών της Εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί με   απόφαση  των μελών της, που θα ληφθεί με απλή πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ.

Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος της Εταιρείας, ούτε Φίλος – Εθελοντής, όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα, εξαιτίας αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, καθώς και όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, βιασμό, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη και εκβιασμό. Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους της Εταιρείας για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του Μέλους.

Δεν γίνονται δεκτοί ως εταίροι-μέλη και Φίλοι – Εθελοντές και, εφόσον έχουν εγγραφεί, διαγράφονται με απόφαση των λοιπών μελών της Εταιρείας, όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι αντιβαίνουν στους σκοπούς της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ.

Όλοι  οι εταίροι-μέλη της Εταιρείας έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ως ομόρρυθμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος  καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι εταίροι- μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία της Εταιρείας και να απολαμβάνουν συνεχούς ενημέρωσης και συμμετοχής στις αποφάσεις της.

Οι εταίροι-μέλη υποχρεούνται, εκτός από την εισφορά τους, να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή προς την Εταιρεία, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των εκατό (100)  ευρώ ετησίως και θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση των μελών της.

Η παράλειψη καταβολής της συνδρομής μέλους για δύο χρόνια συνεπάγεται τη διαγραφή του μετά από σχετική απόφαση των μελών της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται δυνατότητα επανεγγραφής, μετά την καταβολή των εκκρεμών συνδρομών.

Οι εταίροι-μέλη υποχρεούνται επίσης:

-Να μετέχουν στη λήψη αποφάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού,

-Να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της,

-Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καθώς και με τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

Οι εταίροι-μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν από την Εταιρεία οποτεδήποτε, αφού έχουν ενημερώσει εγγράφως τρεις μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους τον ταμία και έχουν καταβάλει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ.

Με απόφαση των εταίρων-μελών της Εταιρείας,  που θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, διαγράφεται από αυτήν ο εταίρος-μέλος και φίλος-εθελοντής , που αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς και τις αρχές της, παρεμποδίζει την λήψη και την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της, παρεμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία ή εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Πρόεδρος, Εκπρόσωπος και Διαχειριστής  της Εταιρείας ορίζεται ο εκ των εταίρων-μελών Βασίλης Λαμπρινουδάκης, που εκπροσωπεί την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστικά και εξώδικα. Οι πράξεις του Προέδρου (εκπροσώπου και διαχειριστή) της Εταιρείας που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της Εταιρείας την δεσμεύουν εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.

Ο Πρόεδρος (εκπρόσωπος-διαχειριστής) σε περίπτωση κωλύματος ή προσωρινής αδυναμίας, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλον εταίρο για τη διενέργεια συγκεκριμένων εκπροσωπευτικών η διαχειριστικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσώπου-διαχειριστή από αρμόδια προς τούτο δημόσια αρχή.

Σε περίπτωση θανάτου ή κήρυξης σε δικαστική συμπαράσταση ή καθολικής αδυναμίας για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ή παραίτησης του ή εξόδου του καθοιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία, οι λοιποί εταίροι-μέλη αποφασίζουν πάραυτα για τον ορισμό νέου Προέδρου (εκπροσώπου-διαχειριστή) της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ–ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ), ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)

Ο Πρόεδρος (εκπρόσωπος-διαχειριστής) εκπροσωπεί κατά τα ανωτέρω την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.

Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις των εταίρων-μελών, στις οποίες και προεδρεύει. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεων των συνελεύσεων. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και παίρνει τα πρόσφορα και κατάλληλα μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση των συμφερόντων και στην υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας και φυλάσσει την σφραγίδα της Εταιρείας.

Ο  Πρόεδρος (εκπρόσωπος- διαχειριστής) με τον Ταμία υπογράφουν μαζί, όταν ανοίγουν, διακινούν και κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γραμματέας της Εταιρείας ορίζεται η Σοφικίτου Μαρία.

Ο  Γραμματέας έχει τη διοικητική εποπτεία των υπηρεσιών της Εταιρείας και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων των συνελεύσεων.

Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Εταιρείας, συντάσσει σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο-διαχειριστή τα πρακτικά των συνελεύσεων, καταγράφει κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο των εταίρων-μελών και των Φίλων-Εθελοντών.

Τον Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλος εταίρος-μέλος , που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου. 

ΤΑΜΙΑΣ

Ταμίας ορίζεται ο εκ των εταίρων-μελών Λαμπρινουδάκης Κωνσταντίνος.

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττονται οι συνδρομές των εταίρων-μελών και τα διάφορα έσοδα της Εταιρείας και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας τα χρήματα που εισπράττει, με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από τη συνέλευση, ανάλογα με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες.

Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση  οποιουδήποτε εταίρου-μέλους, για έλεγχο τα λογιστικά βιβλία και το ταμείο της Εταιρείας, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών από τους εταίρους-μέλη και τους Φίλους και τηρεί ενήμερο τον εκπρόσωπο-διαχειριστή για τις καθυστερούμενες συνδρομές.

Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλος εταίρος μέλος της Εταιρείας,  νόμιμα εξουσιοδοτημένος από αυτόν.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών της Εταιρείας, μπορεί να συγκροτούνται ειδικές επιτροπές από εταίρους-μέλη και μέλη Φίλους-Εθελοντές της Εταιρείας, η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα ορίζεται κάθε φορά με απόφαση της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε εταιρικές υποθέσεις πέραν των τρεχουσών εκπροσωπευτικών-διαχειριστικών πράξεων και όσων αναφέρονται  ρητά στο παρόν απαιτείται απλή πλειοψηφία των εταίρων μελών, οι οποίοι αποφασίζουν σε συνέλευση που συγκαλείται στην έδρα της Εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου (εκπροσώπου-διαχειριστή).

Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος (εκπρόσωπος-διαχειριστής) είναι υποχρεωμένος  να συγκαλέσει συνέλευση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών εάν το ζητήσει εγγράφως οποιοσδήποτε εταίρος-μέλος και τουλάχιστον μια συνέλευση κάθε έτος, απολογιστικού χαρακτήρα, αλλά και για τον ορισμό στόχων για το επόμενο έτος.

Η πρόσκληση για τη συνέλευση θα είναι έγγραφη και θα κοινοποιείται στους εταίρους-μέλη προ πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη συνέλευση και θα αναγράφει τα προς συζήτηση θέματα. Η κοινοποίηση δύναται να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο, π.χ. ταχυδρομικά ή μέσω τηλεομοιότυπου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ.

ΑΡΘΡΟ 20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με  απόφαση των εταίρων-μελών της Εταιρείας, που θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, όπως και να αποφασιστεί η μετατροπή της Εταιρείας σε Σωματείο, με διατήρηση του ίδιου σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 21. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί με απόφαση των εταίρων-μελών της,κατά πλειοψηφία των τριών τετάρτων, οποτεδήποτε.

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, τα μέλη αποφασίζουν για τη διάθεση της περιουσίας της σε μη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος υπηρετεί σκοπούς παρεμφερείς προς τους σκοπούς της και κατά προτεραιότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Συμπληρωματικά προς τους όρους του παρόντος καταστατικού, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Α.Κ. και των λοιπών ισχυόντων νόμων περί μη κερδοσκοπικών εταιρειών και γενικά νομικών προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 22. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από 22  άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τους εταίρους- μέλη της Εταιρείας, υπεγράφη ως ακολούθως από αυτούς  και θα ισχύει από την κατά το νόμο δημοσίευσή του.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ – ΜΕΛΗ

Ζηρίνης  Ιωάννης

Καζολιάς  Ευάγγελος

Κουρουπός  Γεώργιος

Λαμπρινουδάκης  Βασίλειος

Λαμπρινουδάκης  Κωνσταντίνος

Μενδώνη  Στυλιανή

Μίχα  Μαρία

Μπένος  Σταύρος

Σοφικίτου  Μαρία

Τσίμας  Παύλος

Χατζηνικολάου  Ελισάβετ-Μπέττυ